FR

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящите Общи условия за продажба са сключени между компания ТЕЛКСИА ООД, регистрирана в България под номер 205264867 със седалище ул. Цар Асен 28, 8000 Бургас – България, наричана по-долу „Компанията“, и от друга страна всяко лице, което е направило покупка на сайта http://www.neroskincare.com/bg, наричано по-долу „Клиент“.

Член 1: Предмет

Настоящите Общи условия за продажба определят правата и задълженията на страните във връзка с онлайн продажбата на Продукти, предлагани от Продавача

Член 2: Общи разпоредби

Настоящите Правила и условия уреждат продажбите на Продукти, извършени на уебсайта на Продавача (наричан „Компанията“) и представляват част от Договора между Купувача и Продавача.

Продавачът си запазва правото да ги променя по всяко време, като публикува нова версия на своя уебсайт. Приложимите тогава Общи условия за продажба са тези, които са в сила към датата на плащане (или първото плащане в случай на многократни плащания) на поръчката.

Клиентът декларира, че е прочел настоящите Общи условия за продажба и ги приема без ограничения или резерви.

Член 3: Сключване на онлайн договора

За да сключи договора по електронен път, Клиентът трябва да изпълни редица стъпки, за да може да направи своята поръчка: – Информация за съществените характеристики на Продукта; – Избор на продукт; – Посочване на основните данни за контакт (идентификация, имейл, адрес и др.); – Приемане на настоящите Общи условия за продажба – След това следване на инструкциите за плащане и доставка на поръчката. По време на процеса на поръчка, Клиентът ще има възможността да идентифицира всички грешки допуснати при въвеждането на данни, да ги коригира или да анулира поръчката си.

Предложеният език за сключване на договора е български език. Клиентът ще получи потвърждение по имейл за плащане на поръчката. Потвърждението на поръчката ще представлява съставянето на този договор.

Архивирането на съобщенията, на поръчката, на детайлите на поръчката, както и на фактурите се извършва на надежден и траен носител, така че да представлява вярно и трайно копие. Тази информация може да бъде предоставена като доказателство за договора.

Доставката се извършва до посочен от Клиента адрес – личен или до офис на куриерска фирма с която Продавача има сключен договор.

За целите на коректното изпълнение на поръчката, Клиентът се задължава да предостави верни идентификационни данни. Продавачът си запазва правото да откаже поръчката, например за всяка необичайна заявка, направена недобросъвестно или по някаква законна причина.

Член 4: Продукти

Основните характеристики на продуктите и съответните им цени са предоставени на уебсайта на Компанията, както и, когато е приложимо, инструкции за използване на продукта. Потребителят е информиран чрез маркиране, етикетиране, показване или друг подходящ процес за цените и специалните условия на продажбата и изпълнението на услугите преди сключването на договора за продажба. Във всички случаи общата сума, дължима от Купувача, е посочена на страницата за потвърждение на поръчката. Продажната цена на продукта е тази в сила, посочена в деня на поръчката, като тази не включва допълнително фактурираните разходи за доставка. Тези възможни разходи се указват на Купувача по време на процеса на продажба и във всеки случай в момента на потвърждаване на поръчката. Продавачът си запазва правото да променя цените си по всяко време, като гарантира прилагането на цената, посочена в момента на поръчката.

Клиентът удостоверява, че е получил подробности за разходите за доставка, както и за условията на плащане, доставка и изпълнение на договора, както и подробна информация, свързана със самоличността на продавача и неговите пощенски, телефонни и/или електронни данни за контакт.

Продавачът се задължава да изпълни поръчката на Клиента само в рамките на наличните наличности на Продукта. При невъзможност Продавачът информира Клиента; ако поръчката е направена за нова дата на доставка.

Страните се съгласяват, че илюстрациите или снимките на предлаганите за продажба продукти нямат договорна стойност. Срокът на валидност на офертата на Продуктите, както и цените им са посочени на уебсайта на Компанията. Освен ако не е посочено друго, правата, предоставени по-долу, се предоставят само на физическото лице, подписало поръчката (или лицето, притежаващо предоставения имейл адрес).

Член 5: Цена

Цените на продуктите, продавани на уебсайта, са посочени в лева, с включен данък ДДС и без разходи за доставка. За всички продукти, изпратени извън Европейския съюз и/или DOM-TOM, цената се изчислява автоматично без данъци във фактурата. В определени случаи може да се плащат мита или други местни данъци или мита при внос или държавни такси. Тези права и суми не са отговорност на Продавача. Те ще бъдат отговорност на Купувача и са негова отговорност (декларации, плащане към компетентните органи и др.). Поради това Продавачът приканва Купувача да се обърне към съответните местни власти за тези аспекти. Компанията си запазва правото да променя цените си по всяко време за в бъдеще. Телекомуникационните разходи, необходими за достъп до уебсайта на Компанията, са отговорност на Клиента, където е приложимо също и разходите за доставка.

Член 6: Съответствие

Продуктите, предлагани за продажба на уебсайта, се състоят от естествени компоненти и отговарят на действащите разпоредби относно безопасността и здравето на хората, коректността на търговските сделки и защитата на потребителите. Те са екологични и отговарят на международните разпоредби, включително Директива 2001/95/ЕИО на Съвета относно общата безопасност на продуктите, Директива 87/357/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на продукти, които, въпреки че не изглеждат такива, каквито са, застрашават здравето или безопасността на потребителите.

Член 7: Плащане

Клиентът може да плати с кредитна карта. Картите, издадени от банки, установени извън България, трябва да бъдат международни банкови карти (Mastercard или Visa). Сигурното онлайн плащане с кредитна карта се извършва от доставчика на плащания на Компанията. Предаваната информация е криптирана в съответствие с най-съвременните технологии и не може да бъде прочетена по време на транспортиране в защитената мрежа. След като плащането бъде инициирано от клиента, транзакцията се дебитира незабавно след проверка на информацията. Като съобщава своята банкова информация по време на продажбата, Клиентът упълномощава Продавача да дебитира картата му за сумата, свързана с посочената цена. Клиентът потвърждава, че е законният притежател на картата, която ще бъде дебитирана, и че има законното право да я използва. В случай на грешка или невъзможност за дебитиране на картата, продажбата не влиза в сила и поръчката се анулира

Член 8: Условия за доставка

Начините за доставка и цените са посочени в момента на подаване на поръчката. Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма и не включва времето за изготвяне на поръчката. Когато Клиентът поръчва няколко продукта едновременно, те могат да имат различни срокове за доставка, ако се изпращат отделно. Продавачът напомня, че когато Клиентът влезе във физическо владение на продуктите, рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля върху него. Отговорност на Клиента е да уведоми превозвача за всички резерви относно доставения продукт.
Предлаганите в момента методи на плащане и доставка, както и техните цени, могат да бъдат намерени тук.

Член 9: Връщания

Продуктите трябва да бъдат върнати невредими, неотваряни или използвани, в оригиналната им опаковка и в рамките на четиринадесет (14) дни от получаване на поръчката на следния адрес: Онлайн връщане NERO SKINCARE, Околовръстен път 155, 1700 София, България. Разходите по връщането са отговорност на клиента.

Всички връщания трябва, преди да бъдат изпратени, да бъдат заявени на имейл адрес: sales@neroskincare.com, за да се улесни тяхната идентификация и да се ускори обработката им. Неидентифицираните връщания ще бъдат върнати на подателя.

Възстановяването на сумата ще бъде извършено четиринадесет (14) дни след получаване на върнатите стоки чрез метода на плащане, използван първоначално при поръчката.

Член 10: Право на отказ

В съответствие с разпоредбите на Европейската директива 2011/83 за защита на правата на потребителите, Купувачът има право да се откаже, без да посочва причина, в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на получаване на поръчката си.

Правото на отказ може да бъде упражнено, като се свържете с Компанията по електронна поща на следния имейл адрес: sales@neroskincare.com

В случай на упражняване на правото на отказ в рамките на горепосочения период, цената на закупения продукт(и) и разходите за доставка ще бъдат възстановени, като разходите за връщане остават отговорност на Клиента. Връщанията на продукти трябва да се извършват в оригиналното им състояние и в комплект (опаковки, аксесоари, инструкции и др.), на следния адрес: Онлайн връщане NERO SKINCARE, Околовръстен път 155, 1700 София, България; и трябва да бъде придружен от копие от доказателството за покупка.

Когато поръчката е била придружена от подарък, предложен на Клиента, и Клиентът вече не отговаря на условията, необходими за получаване на подаръка поради упражняване на правото си на отказ, подаръкът трябва да бъде върнат с продуктите. NERO SKINCARE може да задържи възстановяването до получаване на подаръка или докато клиентът не предостави доказателство за изпращане на подаръка, в зависимост от това коя дата е първа.

Възстановяването на сумата ще бъде извършено четиринадесет (14) дни след получаване на върнатите стоки или четиринадесет (14) дни от датата на получаване на искането за оттегляне. Възстановяването на сумата ще бъде извършено чрез начина на плащане, използван първоначално при поръчката.

NERO SKINCARE съветва Клиента да избере вид транспорт с проследяващ номер. Без номер за проследяване NERO SKINCARE няма да приеме рекламации.

Член 11: Рекламации

Купувачът може да подаде рекламация на следния имейл адрес: sales@neroskincare.com, като внимава да включи всички необходими подробности, включително датата и номера на поръчката, както и пълното си име и данни за контакт (адрес, телефонен номер и т.н.)

Дефектни продукти
Продуктите се считат за дефектни, ако не отговарят на критериите за качество, ако не са годни за употреба или не отговарят на описанието си. Повредени от инцидент или неправилна употреба продукти, няма да се считат за дефектни. Повишена чувствителност или алергична реакция към доставените продукти не могат да се считат за дефекти на продукта.

В случай на получаване на дефектен продукт, той може да бъде върнат при условията, предвидени в т.9 „Връщане“ и в рамките на тридесет (30) дни от датата на доставката.

Член 12: Ограничение на отговорността

Дружеството не носи отговорност пред трети страни в случай на последващи щети или инциденти, произтичащи от небрежност, неуспех или несръчност на Клиента, или произтичащи от неправилно използване от страна на Клиента на някой от продуктите, предлагани за продажба на сайта www.neroskincare.com/bg.

Компанията не може да носи отговорност за последващи щети, свързани със сайта или неговото използване, и в конкретни случаи на (а) прекъсване на търговията, (б) закъснения или прекъсвания на достъпа до сайта, (в) липса на доставка, погрешна доставка, (d) загуба или повреда от всякакъв вид, причинени от използването или наличието на връзки извън сайта на този сайт, (e) компютърни вируси, системни повреди или неизправности, които могат да възникнат във връзка с използването на сайта, включително хипертекстови връзки към или от сайтове на трети страни, (е) грешки или пропуски в съдържанието.

Член 13: Права на интелектуална собственост

Търговски марки, имена на домейни, продукти, софтуер, изображения, видеоклипове, текстове или по-общо всяка информация, обект на права върху интелектуалната собственост, са и остават изключителна собственост на продавача. Чрез настоящите Общи условия за продажба не се извършва прехвърляне на права върху интелектуална собственост. Всяко пълно или частично възпроизвеждане, модификация или използване на продуктите по каквато и да е причина е строго забранено.

Член 14: Авторски права

Цялото съдържание на сайта, кореспонденция (включително имейл) и маркетингови материали, използвани за популяризиране на сайта в ресурси на трети страни, са собственост на Компанията. Забранява се възпроизвеждането на съдържанието му, пълното или частичното му преиздаване.

Член 15: Непреодолима сила

Компанията не носи отговорност за закъснения, нарушения на задължения или други пропуски поради обстоятелства извън нейния контрол. За такива се считат по-специално, без този списък да е изчерпателен, стачки, правителствени мерки, войни или национални кризисни ситуации, заплахи от тероризъм или терористични актове, екологични или климатични аномалии, откази на трети страни, проблеми с интернет връзката и хардуер и софтуерни неизправности.

Член 16: Нищожност и изменение на договора

Нищожността на договорна клауза не води до недействителност на настоящите Общи условия за продажба.
Ако една от клаузите на този договор бъде отменена, тази недействителност няма да доведе до недействителност на останалите клаузи, които ще останат в сила между страните. Всички договорни промени са валидни само след писмено и подписано споразумение между страните.

Член 17: Защита на личните данни

В съответствие с Регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, Продавачът обработва лични данни, с цел продажба и доставка на продукти и услуги, определени в този договор.

Член 18: Спорове

В случай на спор, страните се задължават да постигнат мирно споразумение. При липса на споразумение, компетентността се възлага на българските съдилища, без да се нарушават правата на потребителите по Закона за защита на потребителите по чл. 18 от Регламент 1215/2012.

По всяко време Клиентът може да изпраща своите въпроси, оплаквания и/или искания за допълнителна информация по електронна поща: sales@neroskincare.com.

Член 19: Приложимо право и клаузи

Всички клаузи, фигуриращи в настоящите Общи условия за продажба, както и всички операции по покупко-продажба, посочени в тях, ще бъдат предмет на българското законодателство.

close

15%

Отстъпка ,специално за вас 🎁

абонирайте се за нашия бюлетин и вземете 15% отстъпка от първата си покупка

Ние не изпращаме спам! Прочетете нашата декларация за поверителност за повече информация.

Кошница (0)

Количка